دانلود اپلیکیشن

اپلیکیشن اسپاد، نرم افزاری  جهت ثبت و درخواست خدمات مورد نیاز اعم از نظافت، تعمیرات و لوله کشی و ... می باشد. کافیست تا خدمت مورد نظر خود را انتخاب کنید و مکان و زمان حضور متخصص را مشخص نمایید و بقیه کارها را به اسپاد بسپارید.

لینک دانلود:

 

 

 

اسپاد را دانلود کنید

اپلیکیشن اسپاد را دانلود کنید تا به سادگی و در چند مرحله خدمات مورد نیاز خود اعم از نظافت، تعمیرات و لوله کشی و ... را از اسپاد دریافت کنید. کافیست تا خدمت مورد نظر خود را انتخاب کنید و مکان و زمان حضور متخصص را مشخص نمایید و بقیه کارها را به اسپاد بسپارید.